”Davids son”, exorcisten

I Matteusevangeliet finns det en röd tråd som har sin början redan i den första versen. Där står det att Jesus var son av David, som var son av Abraham. Den röda tråden jag syftar på är uttrycket ”son av David” eller ”Davids son”. Hur används det uttrycket i Matteusevangeliet och vilken speciell betydelse kan man lägga in i det?

Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham (Matt 1:1)

Uttrycket ”Davids son” har fler än en betydelse, men i just Matteusevangeliet används det oftast på ett särskilt vis. Efter den inledande första versen så dyker det upp i kapitel 12 i samband med att en besatt man som var blind och stum kunde tala och se.

Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att den stumme kunde tala och se. Och allt folket slogs av häpnad och sade: ”Är han kanske Davids son?”

Varför tror folket att Jesus kan vara ”Davids son” när han botat en besatt man som var blind och stum? Jo, uttrycket ”Davids son” var en av nycklarna i utövande av exorcism vid den tiden. Den visdom som kung Salomo beskrivs ha fått ansågs även omfatta makt över demonerna. Salomo omnämns i besvärjelser och då ofta med epitetet ”Davids son”. Så uttrycket ”Davids son” är alltså förknippat med exorcism. Fariséerna bekräftar detta genom att reagera på folkmassan: När fariseerna hörde det sade de: ”Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna”. Lite senare i detta sammanhang säger Jesus: ”här finns något som är förmer än Salomo”.

Vi kan se att uttrycket ”Davids son” även i fortsättningen av Matteusevangeliet används vid demonutdrivning eller botande av sjuka. När uttrycket dyker upp igen är det den kananeiska kvinnan som önskar Jesu hjälp för sin besatta dotter: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon” och två blinda som satt vid vägkanten och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!”.

På den tiden var demoner och sjukdomar intimt sammanknippade med varandra och ingick tillsammans med synd i den orsakskedja som sågs ligga bakom allt fysiskt och mentalt lidande. Synd orsakade demonbesättelse och demonerna orsakade sjukdom. Så såg kausaliteten ut. Det förekommer emellanåt att vissa orsakssamband utelämnas, så att ett förlåtande av synd innebär kroppsligt helande o.s.v.

Vad finns det då för fler koppling mellan uttrycket ”Davids son” och utövande av exorcism och helande? Jo, ”Davids son” var en av nycklarna i olika besvärjelser och trollformer som florerade före, under och strax efter Jesu tid. Vi kan läsa om detta i texter från den intertestamentala perioden, i texter från Dödahavsrullarna och i esoteriska böcker från tiden strax efter Jesus. Många olika källor under den här tiden håller Davids son Salomo för den stora exorcisten. Salomo skulle i sin vishet också ha haft visheten och kunskapen om hur demoniska makter kunde elimineras. Därför förekom Salomos namn i besvärjelser, Salomons påstådda egna trollformler användes, precis som olika örtmediciner som man menade att först Noa, och sedan Salomo ordinerat för demoner och sjukdomar.

The Apocalypse of Adam är ett gnostiskt koptiskt dokument som är daterat någonstans mellan det andra och fjärde århundradena. Det hittades nära Nag Hammadi iEgypten 1946. Där finns tydliga hänvisningar till att Salomo hade kontroll över demonerna. Detta visar hur utbredd denna föreställning var i de judisk-kristna miljöerna under de första århundradena.

När Salomos namn nämndes i samband med exorcism i, med Jesus samtida texter, användes också uttrycket ”Davids son” flitigt. Vi kan tvivla på sanningshalten i alla eller i vissa av dessa texter, men vi kan inte blunda för att detta var den en utbredd uppfattning vid tiden för Jesu liv och därmed något som bör tas med i beräkningen när vi läser i Nya Testamentet och därmed vår tolkning av vad ”Davids son” betydde för dåtidens människor i Palestina.

Att ”Davids son” i Matteusevangeliet skulle betyda Messias (som Stefan Gustavsson skriver sin bok Skeptikerns guide till Jesus del 1) kan vi därför avfärda.

Lämna en kommentar

36 kommentarer

 1. Lars W

   /  28 januari, 2014

  En intressant text i sammanhanget är denna från Markus evangelium:

  ”Medan Jesus undervisade i helgedomen, framställde han denna fråga: ‘Huru kunna de skriftlärde säga att Messias är Davids son? David själv har ju sagt genom den helige Andes ingivelse: ‘Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall.’ Så kallar nu David själv honom ‘herre’; huru kan han då vara hans son?’ Och folkskarorna hörde honom gärna.”

 2. Lars W,
  Ja, men det är i Markusevangeliet. Stefan Gustvsson påstår i sin bok att Matteusevangeliets ”Davids son” betyder ”Messias”. Jag har mycket svårt att få ihop att just Matteusevangeliets ”Davids son” skulle ens vara i närheten av den betydelsen.

 3. Lars W

   /  28 januari, 2014

  Men visst förväntar sig judar ännu idag en Messias ben David?

 4. SÅ Gerdvall

   /  28 januari, 2014

  ”Att ”Davids son” i Matteusevangeliet skulle betyda Messias (som Stefan Gustavsson skriver sin bok Skeptikerns guide till Jesus del 1) kan vi därför avfärda.”

  – Att Davids son ansågs ha med utdrivande av onda andar att göra, kan vara möjligt utifrån det du skriver, men det betyder väl inte att andra judar vid denna tid kan ha haft uppfattningen att Davids son syftar på Messias. Man kan inte förutsätta att det bara finns en åsikt i detta fall.
  När Jeshua rider in i Jerusalem 4 dagar innan kan dör, så hyllade folket honom med rop som Hosianna Davids son. Var det exorcisten man välkomnade till staden eller var det messianska förväntningar? Ett av de messianska tecknen enligt skrifterna var att Messias skulle få de lama att gå och de stumma att tala.
  När de visa männen kom så blev de hänvisade till Davids stad Betlehem eftersom det var där Messias skulle födas. Jag anser inte att man så kategoriskt kan slå fast att Davids son inte förknippas med Messias.

 5. SÅ Gerdvall,
  Du skriver: ”Att Davids son ansågs ha med utdrivande av onda andar att göra, kan vara möjligt utifrån det du skriver, men det betyder väl inte att andra judar vid denna tid kan ha haft uppfattningen att Davids son syftar på Messias. Man kan inte förutsätta att det bara finns en åsikt i detta fall.”

  Absolut! Men nu var det frågan om hur just Matteusevangliets författare förhåller sig tlll uttrycket ”Davids son”, inte vad någon annan tror eller tycker.

  Sedan skall vi alltså veta att uttrycket ”Davids son” eller ”Salomo” troligen användes som besvärjelser, lite som när det bes i ”Jesu namn”.. Läs mer om detta här: https://memra.me/2013/10/05/demoner-och-anglar/

  Vad gäller intåget i Jerusalem så är det endast Matteus som skriver att de ropade ”Hosianna Davids son”, samtidigt utelämnar Matteus konungsliga tillrop och ord om riket. Istället låter han folket säga att han är ”profeten Jesus från Nasaret i Galileen”. Så här beskrivs intåget i Jerusalem i de olika evangelierna:

  Matteus:
  Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.”

  Markus:
  Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” Så kom han in i Jerusalem och gick till templet.

  Lukas:
  Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.”

  Johannes:
  Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.”

  Det ser faktiskt ut som om Matteus försöker vinkla intåget till handla mindre om politik och mer om karismatik.

 6. SÅ Gerdvall

   /  29 januari, 2014

  Ärligt talat tycker jag att du lägger för stor betydelse i att Matteus nämner ”profeten från Nasaret” istället för att uttryckligen säga Messias. En profet hade ju också utlovats som var lik Mose, vilket kommer fram i andra texter att folket förväntade.
  Det Lukas säger: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden”, har en tydlig messiansk koppling. Det är samma prefetord som Jeshua själv säger att de måste hälsa honom välkommen med, om de skall få se honom en gång till.
  Jag finner ingen poäng med att isolera ett evangelium och dra slutsatser utifrån det, när helheten ger den tydliga bilden. Det kan väl finnas ett kuriosavärde i att ana att Davids son användes som en besvärjelse av det enkla folket, AmHaaretz som de kallades.
  Som argument mot Stefan Gustavsson har det föga tyngd. Det finns bättre argument mot Gustavssons ärvda missförstånd.

 7. SÅ Gerdvall,
  Du skriver: ”Jag finner ingen poäng med att isolera ett evangelium och dra slutsatser utifrån det, när helheten ger den tydliga bilden.”

  Där har vi helt olika meningar. Om ett evangelium vinklar en fråga annorlunda än de andra, så får vi nog förmoda att det finns ett syfte med just denna vinkling. Detta syfte försvinnner ju för oss om vi skall läsa evangelierna ihop och dra slutsatser från den totala sammalagda mängden fakta vi kan få ut av dem.

  Istället borde vi kanske fråga oss: Vad vill författaren till Matteusevangeliet säga oss med att måla upp bilden av Jesus som Davids son, demonutdrivaren och att utelämna konungsliga titlar vid intåget i Jerusalem o.s.v.? Jag är helt säkert på att vi missar något intressant om vi bakar ihop alla evangelier och kör dem i en mixer.

  Att exakt bestämma vad författaren ville säga sina läsare är nog svårt, men eftersom det troligtvis tillkom runt år 65, så var ju budskapet om Jesus som Messias redan känt för de tänkta läsarna. Det var inget som Matteus tog bort från sina läsare. Så om det inte var något han tog bort, så måste det vara något han tillfört.

  Jag tror att författaren avsåg att betona en sida hos Jesus som han kanske tyckte borde belysas mer än vad som var fallet vid den tiden. Exakt vad det är, kan vi nog bara spekulera om, men för mig framstår Jesus än mer som den som hade omtanke om de svaga människorna när jag numera läser Matteus. Det var nog lätt att på den tiden, såväl som idag, att reducera Jesu person till att ”endast” vara en universal frälsare för ett framtida himmelrike. Matteus lyfter ned denna stora uppgift till att omfatta en omtanke om de allra minsta i samhället och ge dem en omedelbar hjälp. Inte bara ett himmelrike att vänta, utan ögonblickligt helande från sjukdom, demoner och synd.

 8. SÅ Gerdvall

   /  30 januari, 2014

  Ja, vi får ha lite olika åsikter och även spekulera och vara goda bröder ändå. 🙂

  Detta har du formulerat fint: ”Det var nog lätt att på den tiden, såväl som idag, att reducera Jesu person till att ”endast” vara en universal frälsare för ett framtida himmelrike. Matteus lyfter ned denna stora uppgift till att omfatta en omtanke om de allra minsta i samhället och ge dem en omedelbar hjälp. Inte bara ett himmelrike att vänta, utan ögonblickligt helande från sjukdom, demoner och synd.”

  Men att Matteus till skillnad från de övriga evangelierna återger en röst i hopen som frågar sig om Jeshua är profeten, lägger jag inte så stor vikt vid. Men det är berikande att vända på alla profetiska ”stenar” man hittar. Skulle det vara så att någon ”sten” inte är så profetisk som man trodde, överlever vår tro ändå.
  Gud välsigne dig!

 9. SÅ Gerdvall,
  Inte heller jag lägger så jättestor vikt vid den där rösten, men däremot är det intressant att Matteusevangeliet valt att återge den.

 10. SÅ Gerdvall

   /  30 januari, 2014

  Man brukar i kristen teologi säga att Matteus ev. skildrar Jeshua som Kungen. Det är möjligt att det finns fog för det, men i judisk messianska sammanhang brukar man säga att de fyra ev. är skrivna utifrån de fyra olika tolkningsnivåerna. I så fall skulle Matteus vara skrivet i p´shat-nivå, d v s den ordagranna förståelsen. Messias-konceptet tillhör det mer mystiska, men profeten lik Mose är mer jordnära. Detta är nog spekulativt, men vad gör det. 🙂

 11. SÅ Gerdvall,
  Om det är så, så skulle det kanske också förklara varför Matteus placerats först. Man måste ju förstå p’shat-nivån innan man ger sig in på djupet med de andra tolkningsnivåerna: Drash, Remez och Sod. Å andra sidan kräver det någon form av judiskt inflytande i redaktionen av NT, vilket är lite mer tveksamt.

 12. SÅ Gerdvall

   /  31 januari, 2014

  micaelost: ”Å andra sidan kräver det någon form av judiskt inflytande i redaktionen av NT, vilket är lite mer tveksamt.”

  – Jeshua skulle ju kunnat haft ett finger med i spelet. Han är ju jude. 🙂

 13. annorzzz

   /  31 januari, 2014

  Vi har en trollformel som avfärdar kristendomen. Så enkelt o smidigt och bra att man får det svar man ropar ut.

  Eisegetik och osäkerhetsprinciper i ett.

  Snyggt, behändigt o iskallt egenkonstruerat självuppfyllande.

 14. SÅ Gerdvall

   /  1 februari, 2014

  Nils, vilken feg antisemit är det som gömmer sig bakom den artikel du gav länken till? Är det du som skrivit artikeln så tycker jag att du skall vara så rakryggad att du törs stå för den. Det var i alla fall en orgie i antisemitiska utfall grundade på förvrängningar och illvija parad med okunnighet.

  Citat: ”Den sataniska “världsregeringen” vilken får allt större makt över alla världens nationer, är en överlevande rest av det fariseiska partiet (Sions äldste) Deras stadgar och traditioner lever kvar än i dag i den heliga och för andra än judar hemliga skriften “Talmud” vars texter började skrivas ner under den babyloniska fångenskapen av Sions Äldste samt i den judiska Kabbalan (även den författad av avfälliga Israeliter).

  Sedan fariséerna uppmanade romarna att korsfästa Jesus har deras mål varit att utrota kristendomen och Kristus efterföljare.

  De insåg dock ganska tidigt att de inte klarade av att utrota de kristna och Kristus lära. De klarade helt enkelt inte av att utrota Gud. Gud och Guds ande bor ju i de kristna och av den anledningen blev de kristna bara fler och fler alltmedan fariséernas (Sions Äldstes) hat gentemot dessa växte. Satan (fariséerna och Sions Äldstes Herre) såg sig tvingad att ändra taktik.”

 15. Alex

   /  1 februari, 2014

  Tack Nils för en mycket välskriven och upplysande artikel.

 16. annorzzz

   /  1 februari, 2014

  Nils

  Dina åsikter är allt annat än friska. Att vara antiintellektuell o frikyrklig är en sak. Att skriva dikter en annan. Att tota ihop rena lögner o konspirationsteorier är faktiskt inte friskt.

  Sök hjälp. Eller döda en fördom varje dag (det är grattis o enkelt, omm man vill).

 17. Lars W

   /  3 februari, 2014

  Tyckte också det luktade en del antisemitism om artikeln. Att Talmud är något hemligt är ju fel. Möjligen kan nyckeln till att förstå texterna vara dold. Har för mig att jag hittade en svensk översättning på internet för ett antal år sedan. Har glömt siten (boken tillhör inte mina favoriter) men här tycks det finnas en översättning till engelska i PDF-format: http://old.nommeraadio.info/meedia/pdf/RRS/Babylonian%20Talmud.pdf

 18. Alex

   /  4 februari, 2014

  Hej Lars!

  I vilken bokhandel kan man köpa Talmud? Eller kan man låna den på något bibliotek? Står det inte för övrigt i Talmud att det är dödsstraff för en hedning som läser den?

  Talmud är trots allt en för judar auktoritär bok som används i undervisningen av nya generationer judar och precis som det går att köpa eller låna nya testamentet, koranen, gamla testamentet, apokryferna, Enoks bok med mera så borde ju talmuden finnas för försäljning eller åtminstone för utlåning på något enda bibliotek.

  Du borde själv tycka att det är konstigt. Kan du förklara varför istället för att hänvisa till en länk på nätet (alla har in internet och internet har inte heller funnits särskilt länge) och slänga ur dig anklagelser om antisemitism? Och hur är det med Kabbalan? Finns den tillgänglig i sin helhet för allmänheten?

  Det står skrivet:

  ”Jag känner din bedrövelse och din fattigdom dock, du är rik! – och jag vet vilken försmädelse du utstår av dem som säga sig vara judar, men icke äro detta, utan äro en Satans synagoga” (Upp. 2:9)

 19. Alex,
  Nu är Talmud inte en liten bok som man kan ta med sig på bussen direkt. Den omfattar ca 20.000 sidor.Det är nog få som läser den från pärm till pärm. Den är nämligen en sammanställning av många olika rabbiners diskussioner (denna diskussion kallas Gemara) kring Mishna, som i sin tur är mycket gamla kommentarer om Torahn (Moseböckerna).

  Du kan läsa vad jag skrivit tidigare om Talmud här: https://memra.me/2013/11/24/mishna-talmud-och-jesus/

 20. Nils,
  Om jag skall tolka konsekvenserna av den länk du la ut, utan kommentar, så skulle tusenårsriket ha inträffat om Hitler vunnit kriget och lyckats utrota alla judar. Då fanns ju inga problem kvar här på jorden.

 21. SÅ Gerdvall

   /  4 februari, 2014

  Alex, den som anser att artikeln som Nils hänvisade till var välskriven och upplysande bör inte läsa Talmud med det sinnelaget. Kristna med ett antijudiskt synsätt har gjort det under historien och spridit en massa lögner utifrån citat från Talmud.

  Som micaelost skrev så är Gemara-delen i Talmud en samlad debatt under århundraden med olika åsikter och inte ett slutdokument vad judar tror och anser.
  Rabbi Moshe ben Maimonides (RaMbaM) gjorde ett sammandrag av vad han ansåg var essensen i Gemara och sammanställde det i 14 böcker kallad Mishne Torah (Repitition av Torahn). Dessa 14 böcker var det väsentligaste av debatterna i Talmud och detta blev ändå 14 böcker. Mishne Tora finns också översatt till engelska, men utan kunskaper i judendom och hebreiska blir det ändå inte så lätt att få grepp om innehållet. Men testa, här kan du läsa den: http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/901698/jewish/Part-1.htm

 22. Alex

   /  5 februari, 2014

  Jag ställde två frågor efter att Lars W påpekade att Talmud inte var hemlig. Då ställer jag dem igen.

  1. I vilken bokhandel kan man köpa Talmud alternativt på vilket bibliotek finns böckerna?
  2. Står det någonstans i Talmud att det är dödsstraff för hedningar som läser dessa böcker?

  Att böckerna kan vara jobbiga att läsa ”för en del” och att de är många är ju inget skäl till att låta bli och sälja, låna ut eller översätta dem. Man har ju haft gott om tid på sig.

 23. SÅ Gerdvall

   /  5 februari, 2014

  Alex, jag kan inte tänka mig att det finns någon reguljär bokhandel som har Talmud och det skulle förvåna mig stort om något bibliotek kan erbjuda den. Det finns minst sagt ett begränsat intresse för svensken i allmänhet.

  Fråga Hillelförlaget i Stockholm, de kanske vet mer, du kan googla så hittar du adressen.

  Eftersom Talmud finns översatt till engelska och finns på nätet kan det ju inte vara förbjudet att läsa för någon. Däremot vet jag att man inte är intresserad av att kristna läser Talmud med enda syfte att hitta något som vinklas och demoniseras.

 24. Alex

   /  6 februari, 2014

  Ok, då är Talmud alltså ingen hemlig bok. Vem som helst kan läsa den eftersom den finns översatt till engelska på nätet. Att Talmud inte har översatts till andra språk beror inte på att man vill hålla det rasistiska innehållet hemligt och på att de flesta svenskar inte ens vet om dess existens, utan på att ”svensken” inte har något större intresse av att läsa Talmud.

  Du har fortfarande inte svarat på fråga nummer 2.

  Står det någonstans i Talmud att det är dödsstraff för hedningar som läser den? Och finns det något hat mot Jesus Kristus och de kristna i Talmuds böcker?

  Om det finns hat mot Kristus och kristna så är det förstås antisemitiskt att som kristen reagera. Antisemiten Martin Luther reagerade ju och honom lyckades man tack och lov tysta ner.

  Kan det vara så att man genom tiderna har velat undvika den antisemitism som så lätt kan uppstå om kristna skulle få läsa om att deras Herre Jesus Kristus var född av en oäkting, att han var en trollkarl, att han borde kokas i avföring och mycket annat kärleksfullt?

 25. Alex,
  Talmud är en dokumentation om vad olika rabbiner har haft för åsikt i olika frågar genom århundradena. Självklart fanns det under vissa tider många hårda ord om kristna eftersom det fanns en konflikt mellan judar och kristna. På samma sätt finns det hårda ord från kyrkan om judarna. Vissa av dessa hårda ord från kyrkan brukar viftas bort med att de inte kom från något av de största kyrkomötena och därmed inte borde räknas som vederhäftiga. På samma sätt skulle en jude kunna såga om vissa dokumenterade uttalanden om kristna: ”Det var ingen stor rabbin som uttalade detta och han företrädde endast en minoritetsåsikt.”

  Att Talmud omgärdas med stor skepsis bland kristna har sitt ursprung i några händelser på 1200-talet. Maimonides (Rambam) skrev då sin bok ”Guide of the Perplexed”. Den förklarade mycket ur Talmud som därmed blev mer lätttillgänglig. Den boken blev därför bannlyst av kyrkan. Några år senare utvidgades detta till ett försök att utrota Talmud och kyrkan lät bränna de exemplar som hittades.

  Den 3 mars 1240 gjordes razzior vid synagogorna och judiska böcker beslagtogs. Alla kristna som hade judisk litteratur exkommunicerades. Sådana här konfiskeringar av judisk litteratur pågick sedan genom århundradena ända till mitten på 1700-talet.

  Kyrkan menade alltså att kristna som hade judisk litteratur uteslöts från möjligheten att bli frälsta. Detta har naturligtvis skrämt många från att ens tänka tanken att bläddra i Talmud och detta lever naturligtvis kvar på många olika håll.

  Personligen är jag inte det minsta orolig för något sådant och de texter som anspelar på negativa saker om Jesus vägs upp av andra texter som borde fånga vårt intresse. Det är ju inte så att vi kan avfärda allt som står i Talmud för att det finns ett antal dokumenterade uttalanden som är komprometterande för kyrkan.

 26. SÅ Gerdvall

   /  6 februari, 2014

  Alex, jag är oerhört okunnig när det gäller innehållet i Talmud, därför vet jag inte om det står att det är dödsstraff för en hedning att läsa den. Skulle det stå så, so what?
  Men detta påstående tillhör förmodligen de antijudiska myter som florerar i synnerhet inom de historiska kyrkorna. En annan myt som handlar om död är den att judar inför påsken dödar ett kristet barn och använder blodet i påskbrödet de äter. Man borde, när man skall hitta på en lögn, vara så smarta att man inte tar något så totalt otänkbart som att judar skulle förtära blod. När de skall äta kött så sköljer man köttet de skall äta minutiöst för att avlägsna så mycket blod det nånsin går.

 27. annorzzz

   /  7 februari, 2014

  Alex

  Din argumentation är av typen: slår du din fru?

  Sånt är inte ens nästan seriöst.

 28. Peter

   /  11 februari, 2014

  Rekommenderar Elisabeth Dillingers beskrivning av Talmud, Judaism, judar, fariseer m m.
  Hon upplevde det vi snart alla kommer tvingas uppleva: Soviet 2.0, plattformen för Satan.
  http://www.come-and-hear.com/dilling/dcontents.html

  Vägen till Gud går via genom Jesus Kristus, och nej och nej, det finns ingen annan väg till frälsning.

 29. Elisabeth

   /  11 februari, 2014

  Peter,
  Tyvärr, så har denna Elisabeth Dillinger i sitt kristna paradigm stora svårigheter att rätt kunna penetrera och förstå de skrifter och böcker hon beskäftigt låtsas förstå. Det känns olustigt att bara läsa en bråkdel.

 30. Peter,
  Självklart finns ingen annan väg till frälsning än genom Jesus, Israels Messias. Jesus Kristus betyder inget annat än Jesus, Israels Messias. Missar du detta, så blir det ganska skevt. Inte ens judarna skulle påstå att det finns någon annan Ma’yanei ha-Yeshu’ah (källa till frälsning) än genom Messias.

  Sedan har Gud medvetet förblindat judarnas förståelse av vem som är Messias, för att vi hedningar skall kunna bli frälsta.

 31. Peter

   /  11 februari, 2014

  @Elisabeth kan du ge exempel?
  @Peter jag tycker Bibeln är hur tydlig som helst, att judar inte är varken mer utvalda (däremot har Gud en förkärlek) eller har kvar sitt förbund. Att då läsa mystiska kaballa böcker som Talmud, eller citera Jesusförnekare, där inte den helige Ande leder rätt i skrifterna – man undrar om du i din jakt på vishet har tappat förståndet? Och att det är du som är förblindad?

 32. Peter

   /  12 februari, 2014

  Den som inte erkänner att messias har kommit i köttet, har antkristus till själ: http://www.soulrefuge.org/?page_id=8509

 33. Peter,
  Mannen som talade på videon du länkade till har nog fått ett och annat om bakfoten. precis som många andra som läser Johannes brev. Vad står det egentligen?

  ”Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och
  som redan nu är i världen.”
  (1 Joh 4:1-3)
  http://www.bibeln.se/las/2k/1_joh#q=1+Joh+4%3A1-3

  Att erkänna att Jesus Messias (Kristus) kommit i mänsklig gestalt är inte att erkänna att han är Gud. Det skulle kunnat betyda att de som inte erkänner att Jesus är Messias har antikrists ande, men eftersom det inte passar in på det som de hört skulle komma, det var ju många judar redan från början som inte trodde att Jesus var Messias, så återstår att antikrists ande är den som inte vill erkänna Jesu mänskliga gestalt.

  Judarna kan alltså inte åsyftas eftersom de redan fanns och detta var något som skulle komma. De som inte erkänner Jesus vara Gud kan det inte heller vara, för så säger inte texten.

  En del kristna blandar ihop ordet Kristus med Gud och då blir det naturligtvis fel hur man än gör. Kristus är ju ett grekiskt ord för Messias. Och Messias är ett judiskt begrepp, byggt på Gamla Testamentets profetior.

 34. SÅ Gerdvall

   /  12 februari, 2014

  Micaelost: ”Att erkänna att Jesus Messias (Kristus) kommit i mänsklig gestalt är inte att erkänna att han är Gud.”

  – Man skulle kunna spetsa till det genom att säga att de som säger att Jesus är både Gud och människa befinner sig betydligt mer i farozonen att ha antikrists ande än de som bekänner honom kommit i köttet, d v s att han är en äkta människa, varken 50% eller 100% Gud. Allt enligt Johannes. Som Micaelost skrev så har Messias/Kristus inget som helst att att vara Gud.
  Tvärt om, den som är den utlovade Messias kan inte vara den evige Guden, eftersom det är Gud som gjort denne till Messias genom att han smorts till denna uppgift.
  Så långt har begreppsförvirringen gått bland de kristna.

 35. Alex,
  Jag har nu hört den judiske rabbinen Michael Skobac säga att de avsnitt i Talmud som sägs smutskasta Jesus, med all sannolikhet inte syftar på Jesus från Nasasret. Tiden stämmer inte mellan de två, Vissa fakta stämmer inte heller. Så han avfärdrar i princip helt och hållet att Yeshi (han benämns så) i Talmud skulle ha något som helst med Jesus från Nasaret att göra.

  Tydligen är detta inget nytt. Redan på debatterna mellan judar och kristna på 1200-talet sades detta. Men vare sig kristna eller judar har därefter haft någon större anledning att ändra på uppfattningen att Talmud smutskastar Jesus.

  Men nu är saken klar. Så är inte fallet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: